Οι συνεδρίες του θεραπευτικού προγράμματος παρέμβασης Aqua Active Therapy ακολουθούν την φιλοσοφία και τις αρχές της μεθόδου Halliwick.

 

Τι είναι η μέθοδος Halliwick;

Η μέθοδος Halliwick περιλαμβάνει μια αλληλουχία 10 σταδίων που ακολουθούν ένα λογικό πρότυπο. Ο κολυμβητής αναπτύσσει κινητικές δεξιότητες και κατακτώντας διαδοχικά όλα τα στάδια, οδηγείται στην εκμάθηση της κολύμβησης.

(James McMillan, Halliwick Association of Swimming Therapy)

 

Η φιλοσοφία του συστήματος της Halliwick

Τα βασικά σημεία της Φιλοσοφίας είναι:

– Διδάσκουμε αρχικά τη « χαρά του νερού », οι κολυμβητικές κινήσεις μαθαίνονται μόνο όταν τα Δέκα Στάδια του προγράμματος έχουν κατακτηθεί

– Χρησιμοποιούνται ειδικά καταρτισμένοι εκπαιδευτές που βοηθούν τους κολυμβητές και όχι βοηθήματα επίπλευσης

– Διδάσκουμε με αργό ρυθμό κατάλληλο για τον κολυμβητή

– Ενθαρρύνουμε τη πρόοδο αλλά όχι υπό πίεση

– Διδάσκουμε σε λογική σειρά, διασφαλίζοντας ότι όλα τα παραπάνω στάδια έχουν κατακτηθεί

– Τονίζουμε την ικανότητα , όχι τη δυσκολία

– Τονίζουμε την απόλαυση ώστε όλες οι δραστηριότητες να δίνονται σε μορφή παιχνιδιού

Γιατί δε χρησιμοποιούνται βοηθήματα επίπλευσης ;

– Τα βοηθήματα επίπλευσης εμποδίζουν στις περιστροφές. Έτσι ο κολυμβητής αδυνατεί να επιχειρήσει μία περιστροφή ή να ελέγξει τις ανεπιθύμητες περιστροφές

– Τα βοηθήματα επίπλευσης δεν είναι τόσο ευπροσάρμοστα όσο ένας άνθρωπος- βοηθός. O εκπαιδευτής μπορεί να προσαρμόσει την υποστήριξη που παρέχει ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου

– Η υποστήριξη μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη δραστηριότητα

– Η υποστήριξη μπορεί να ποικίλει κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, από πλήρη στήριξη σε καμία στήριξη, για δραστηριότητες που ο κολυμβητής μπορεί να επιτύχει ανεξάρτητα

– Τα βοηθήματα επίπλευσης συχνά κρατάνε το πρόσωπο μακρυά από το νερό και έτσι ο έλεγχος αναπνοής δεν επιτυγχάνεται

– Τα βοηθήματα επίπλευσης μπορεί να οδηγήσουν τους κολυμβητές να μην αισθάνονται ίσοι με τους άλλους κολυμβητές

– Τα βοηθήματα επίπλευσης τείνουν να κάνουν τον κολυμβητή να κρατάει ψηλά το κεφάλι με αποτέλεσμα μια λανθασμένη θέση του σώματος. Αυτό κάνει την εκμάθηση του σωματικού ελέγχου και την πρόοδο διαμέσου του νερού πιο δύσκολη

– Τα βοηθήματα επίπλευσης στηρίζουν τα άτομα σε πρηνή θέση (με πρόσωπο προς το νερό). Ένας κολυμβητής με αναπηρία ίσως να μη μπορεί να επανέλθει από τη θέση αυτή

– Τα βοηθήματα επίπλευσης μπορεί να γλιστρούν, να σπάσουν ή να τρυπήσουν

– Τα βοηθήματα επίπλευσης μπορεί να οδηγήσουν σε μία ψευδή αίσθηση ασφάλειας και σε υπερ- εξάρτηση

– Οι κολυμβητές (και καμιά φορά και οι εκπαιδευτές) μπορεί να διστάζουν να αποχωριστούν τα βοηθήματα επίπλευσης

– Τα βοηθήματα επίπλευσης εμποδίζουν την εκμάθηση και εκτέλεση μερικών δεξιοτήτων, όπως η βύθιση

– Αν ο κολυμβητής έχει μία προιούσα κατάσταση, μπορεί να χρειάζεται πιο πολύ στήριξη μέσα στο νερό. Αυτή η βοήθεια δίνεται πιο διακριτικά από έναν εκπαιδευτή παρά από την αύξηση της στήριξης που παρέχουν τα βοηθήματα επίπλευσης

– Άτομα που στη ξηρά βασίζονται σε βοηθητικά μηχανήματα, μπορούν να αισθάνονται ελεύθερα από μηχανήματα μέσα στο νερό

– Τα βοηθήματα επίπλευσης εμποδίζουν τον εκπαιδευτή να πλησιάσει αρκετά τον κολυμβητή

 

Πότε θα δώσουμε ένα βοήθημα επίπλευσης (σανίδα, σωλήνα-μακαρόνι, ζώνη επίπλευσης) σε ένα παιδί ;

– Όταν θα έχει κατακτήσει ασφάλεια στο νερό

– Όταν θα έχει κατακτήσει την επίπλευση

– Όταν θα έχει κατακτήσει την ελεύθερη και ρυθμική εκπνοή

– Όταν θα έχει κατακτήσει όλα τα παραπάνω και θέλουμε να:

* βελτιωθεί η έκταση του κορμού
* βελτιωθεί ο αμφίπλευρος  συντονισμός  των χεριών ή και των      ποδιών
* βελτιωθεί η διαδοχοκινησία των ποδιών
* προετοιμαστεί κολυμβητικά πλέον σχετικά με την ένταξη του σε τυπική ομάδα κολύμβησης